นายสุริยัน  ไชยคำ
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านปล้อง
           082-6239553

        นายสมบูรณ์ เรืองบุญ
   ปลัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
             081-9804119
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/11/2020
ปรับปรุง 20/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 54276
Page Views 355009
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document 1.การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร   ขนาดไฟล์ 657.85 KB
Adobe Acrobat Document 1.1 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล)   ขนาดไฟล์ 208.87 KB
Adobe Acrobat Document 1.2 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้งฯ   ขนาดไฟล์ 358.16 KB
Adobe Acrobat Document 1.3 ประกาศหลักเกณฑ์การรายงานเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน และการปฏิบัติการอื่น สำหรับพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544   ขนาดไฟล์ 104.05 KB
Adobe Acrobat Document 2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร   ขนาดไฟล์ 1.27 MB
Adobe Acrobat Document 2.1 ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง)   ขนาดไฟล์ 208.87 KB
Adobe Acrobat Document 2.2 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   ขนาดไฟล์ 608.89 KB
Adobe Acrobat Document 2.3 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2560   ขนาดไฟล์ 405.45 KB
Adobe Acrobat Document 2.4 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560   ขนาดไฟล์ 90.45 KB
Adobe Acrobat Document 3.หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร   ขนาดไฟล์ 4.17 MB
Adobe Acrobat Document 3.1 ประกาศ ก.ถ.เรื่อง การกําหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   ขนาดไฟล์ 4.17 MB
Adobe Acrobat Document 4.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร   ขนาดไฟล์ 4.16 MB
Adobe Acrobat Document 4.1 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558   ขนาดไฟล์ 1.51 MB
Adobe Acrobat Document 4.2 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563   ขนาดไฟล์ 1.4 MB
Adobe Acrobat Document 4.3 หลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงาน   ขนาดไฟล์ 1.45 MB
Adobe Acrobat Document 5. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ   ขนาดไฟล์ 3.97 MB
Adobe Acrobat Document 5.1 ประกาศ ก.ถ. เรือง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการฯ หมวด 7 วินัย การรักษาวินัย และหมวด 9   ขนาดไฟล์ 208.87 KB
Adobe Acrobat Document 5.2 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561   ขนาดไฟล์ 2.51 MB
Adobe Acrobat Document 5.3 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562   ขนาดไฟล์ 3.78 MB