นายสุริยัน  ไชยคำ
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านปล้อง
           082-6239553

        นายสมบูรณ์ เรืองบุญ
   ปลัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
             081-9804119
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/11/2020
ปรับปรุง 20/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 54170
Page Views 354821
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
Adobe Acrobat Document มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง   ขนาดไฟล์ 2.63 MB
Adobe Acrobat Document ประกาศมาตรการเพื่อให้เทศบาลตำบลบ้านปล้องเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส 2563   ขนาดไฟล์ 504.19 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน   ขนาดไฟล์ 212.26 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน-เทศบาลตำบลบ้านปล้อง   ขนาดไฟล์ 366.3 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศมาตรการเพื่อให้เทศบาลตำบลบ้านปล้องเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส 2564   ขนาดไฟล์ 177.23 KB
Adobe Acrobat Document แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่อง ร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   ขนาดไฟล์ 165.99 KB
Adobe Acrobat Document ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง พ.ศ.2562   ขนาดไฟล์ 126 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ   ขนาดไฟล์ 64.42 KB
Adobe Acrobat Document มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมแก่พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านปล้อง   ขนาดไฟล์ 201.5 KB
Adobe Acrobat Document มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกันกับผู้เสนองานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564   ขนาดไฟล์ 209.39 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลบ้านปล้อง   ขนาดไฟล์ 360.35 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงาน วันลาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง   ขนาดไฟล์ 443.19 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงาน-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ผู้ป่วยเอดส์   ขนาดไฟล์ 680.08 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงาน-โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   ขนาดไฟล์ 1.62 MB
Adobe Acrobat Document หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ขนาดไฟล์ 3.01 MB
Adobe Acrobat Document มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมแก่พนักงานเทศบาลพนักงานครูเทศบาลลูกจ้างและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านปล้อง   ขนาดไฟล์ 89.11 KB
Adobe Acrobat Document ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง ปี 2564   ขนาดไฟล์ 45.88 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศมาตรการเพื่อให้เทศบาลตำบลบ้านปล้องเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส 2565   ขนาดไฟล์ 159.37 KB