นายสุริยัน  ไชยคำ
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านปล้อง
           082-6239553

        นายสมบูรณ์ เรืองบุญ
   ปลัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
             081-9804119
แบสำรวจความคิดเห็น
แบบสอบถามความพึงพอใจการรับบริการจากเทศบาลตำบลบ้านปล้อง
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ดูผลโหวด
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/11/2020
ปรับปรุง 30/06/2022
สถิติผู้เข้าชม 133902
Page Views 469959
 
ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติและข้อมูลสภาพทั่วไป


เกี่ยวกับที่ตั้ง,อาณาเขต,เขตการปกครอง,ประชากร,การศึกษา,สาธารณสุขความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น


ที่ตั้ง

เทศบาลตำบลบ้านปล้อง เป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่ในเขตตำบลปล้องอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย พิกัด พี.บี. 747147 ห่างจากที่ว่าการอำเภอเทิง ไปทางทิศตะวันตกตามทางหลวงสาย 1020 บริเวณกิโลเมตรที่ 51 – 53 ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดเชียงรายประมาณ 51 กิโลเมตร โดยมีหมู่บ้านในเขตเทศบาล รวม 6 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 3,4,5,7,10 และหมู่ที่ 11

 

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับบ้านป่ามื่น   หมู่ที่    9 ตำบลปล้อง
ทิศใต้ ติดต่อกับบ้านจำไฮ      หมู่ที่    2 ตำบลปล้อง
ทิศตะวันออก     ติดต่อกับบ้านปล้องส้าน หมู่ที่  12 ตำบลปล้อง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านสันป่าสัก (เขต อบต. ปล้อง)

 

ลักษณะภูมิประเทศ
            เทศบาลตำบลบ้านปล้อง มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ   2.30  ตารางกิโลเมตร  หรือ 1,437.5  ไร่  คิดเป็นร้อยละ  0.27  ของเนื้อที่ในอำเภอเทิง  ลักษณะพื้นที่ของเทศบาลเป็นพื้นที่ราบ มีลำน้ำปล้องไหลผ่านตอนกลางเทศบาลโดยเริ่มจากอ่างเก็บน้ำขุนปล้องซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเทศบาล

ลักษณะภูมิอากาศ
        – ฤดูร้อน ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ –กลางเดือนพฤษภาคม มีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 27.1 องศาเซลเซียส
– ฤดูฝน ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม – กลางเดือนตุลาคม เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือ เดือนสิงหาคม
– ฤดูหนาว อยู่ในช่วงกลางเดือนตุลาคม – กลางเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 8.0 องศาเซลเซียส


มี 3 ฤดู ดังนี้
        ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแล้ง  แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง 35 – 39.9 องศาเซลเซียส  ร้อนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  40  องศาเซลเซียสขึ้นไป

         ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ 1 – 2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม  มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  900  มิลลิเมตร

         ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคม  นานราว 1-2 สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ำสุด  ประมาณ  8 องศา


แผนที่เขตเทศบาล ตำบลบ้านปล้องอำเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย

 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ระบบบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน)
เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  มีทางหลวงสาย 1020 (เชียงราย – เทิง)    ผ่าน 1 สาย สำหรับเส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีสภาพเป็นถนนคอนกรีต  มีระบบการจำหน่ายไฟฟ้าอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่วนอำเภอเทิง  สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วเขตเทศบาล  มีครัวเรือนที่ใช้บริการน้ำประปา เป็นกิจการของเทศบาล   จำนวน 1,270 ราย ปริมาณการใช้น้ำประปาจำนวนประมาณ 18,000  ลบ.ม. /เดือน มีที่ทำการไปรษณีย์สาขาปล้อง จำนวน 1 แห่ง  (รหัส 57230)

เทศบาลตำบลบ้านปล้อง แบ่งพื้นที่การใช้ประโยชน์ของที่ดิน  ดังนี้

–  ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย   จะเกาะกลุ่มหนาแน่นตามเส้นทางหลวงหมายเลข  1020 ทั้งสองฟาก ด้านหน้าจะเป็นอาคารพาณิชย์ ต่อจากนั้นจะกระจายอยู่ตามซอยต่างๆ มีพื้นที่ประมาณ 460 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 32
–  ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม  ศูนย์พาณิชยกรรมจะอยู่ประมาณตอนกลางของชุมชนครอบคลุมพื้นที่ประมาณ  10 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.70 ไร่
–  ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม  และคลังสินค้า ตั้งแบบกระจาย   ประกอบด้วยโรงสี ร้านซ่อมเครื่องยนต์  และคลังสินค้า มีพื้นที่ประมาณ 70 ไร่   คิดเป็น ร้อยละ 4.87
– ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  เป็นพื้นที่ปลูกข้าว ข้าวโพด กระเทียม หอมแดง  และยางพารา จะอยู่บริเวณรอบนอกของชุมชน มีพื้นที่ประมาณ  820.5 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 57.08
– ที่ดินประเภทสถานที่ราชการสถานศึกษาและวัด มีกระจายอยู่ทั่วทั้งเขตเทศบาลมีพื้นที่ประมาณ  77 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.36

 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

        ทรัพยากรน้ำ   ในพื้นใกล้เคียงเทศบาลตำบลบ้านปล้อง   มีอ่างเก็บน้ำขุนปล้องซึ่งเทศบาลใช้เป็นแหล่งน้ำดิบในการผลิตน้ำประปา  เป็นสถานที่ที่ประชาชนทั้งในและนอกเขตเทศบาลใช้ประโยชน์ทางการเกษตร   และเทศบาลมีสระกักเก็บน้ำ  เนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ โดยใช้เป็นแหล่งน้ำดิบในการผลิตน้ำประปา อีกแห่งหนึ่ง

        การบริหารจัดการด้านขยะ    เทศบาลมีการจัดเก็บขยะมูลฝอย  ประมาณวันละ 5 – 6 ตัน/วัน และสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยในปัจจุบันมีเนื้อที่ประมาณ  10 ไร่ 1 งาน 87 ตารางวา มีพนักงานขับรถยนต์บรรทุกขยะ 1 คน และคนงานประจำรถยนต์บรรทุกขยะ  2 คน

 

ด้านเศรษฐกิจ
           การเกษตรกรรม  ประชาชนร้อยละ  85  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เช่น  ปลูกข้าว  ยางพารา   ทำไร่ข้าวโพด  ถั่ว  เห็ดฟาง  สวนผลไม้   เป็นต้น  ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  เป็นพื้นที่ปลูกข้าว   ข้าวโพด  กระเทียม หอมแดง  และยางพารา  จะอยู่บริเวณรอบนอกของชุมชน  มีพื้นที่ประมาณ  820.5  ไร่  คิดเป็นร้อยละ  57.08

 

หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลบ้านปล้อง
 

ประเภทหน่วยธุรกิจ ปี 2563
ธนาคาร 0
ปั้มน้ำมันถังหัวจ่ายอัตโนมัติ/ปั๊มน้ำมันหลอด 3
ปั๊มหยอดเหรียญ 2
ร้านขายของชำ 32
โรงสีข้าว 4
ร้านจำหน่ายอาหาร 31
ร้านจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง / เครื่องจักรกล/เครื่องใช้ไฟฟ้า 7
ร้านจำหน่ายวัสดุทางการเกษตร/ขายอาหารสัตว์ 10
ร้านถ่ายรูป 1
ร้านเสริมสวย 10
ร้านตัดผมชาย 3
อู่ซ่อมรถ 5
บริษัท ร้านค้า ประกอบธุรกิจทั่วไป 8
รวม 116


สภาพทางสังคม

การศึกษา  ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเทศบาลตำบลบ้านปล้อง สังกัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง

 

ที่ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียน
ก่อนหน้า ณ ธันวาคม 2563
นักเรียน ครู นักเรียน ครู
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 26 2 40 4
2 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 69 5 128 15
รวม 95 7 168 19


โรงเรียนในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 2 โรงเรียน

  1. โรงเรียนบ้านปล้องตลาด
  2. โรงเรียนบ้านปล้องใต้

 

 

ข้อมูลการศึกษาของประชากรในเขตเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

 

ระดับการศึกษา เพศ รวม
ชาย หญิง
ไม่เคยศึกษา 39 58 97
อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก 68 62 130
ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษา 51 45 96
จบชั้นประถมศึกษา 1,009 1,032 2,041
จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 256 225 481
จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 227 245 472
จบชั้นอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 66 46 112
จบชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 189 270 459
จบสูงกว่าชั้นปริญญาตรี 11 12 23
                                       รวม 1,916 1,995 3,911

 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยงาน จำนวนบุคลากร พื้นที่รับผิดชอบ
   ปีก่อน     ปีนี้
1 ชุดตู้ยามสายตรวจจราจร 2 2 เขตเทศบาล
2 สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 13 12 เขตเทศบาล
รวม 15 14  

 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 

ลำดับที่ สถานที่ตั้งองค์กรทางศาสนา ชื่อองค์กรทางศาสนา จำนวน
พระสงฆ์ แม่ชี
1 หมู่ที่ 3  บ้านปล้องใต้ วัดอภัย 5 -
2 หมู่ที่ 5  บ้านปล้องตลาด วัดปงสนุก 7 -
3 หมู่ที่ 10 บ้านสันป่าสัก วัดพระธาตุจอมทอง 2 -
 

 

ด้านการเมือง/การปกครอง

เขตการปกครองแบ่งออกเป็น   6   หมู่บ้าน
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หมายเหตุ
3 บ้านปล้องใต้ นายสุบิน      เรือนมูล ผู้ใหญ่บ้าน
4 บ้านปล้องเหนือ นายสุพัฒน์   เขตรักษา ผู้ใหญ่บ้าน
5 บ้านปล้องตลาด นายชูชาติ    สมฤทธิ์ กำนัน
7 บ้านปล้องกลาง นายพล         ยั่วยวน ผู้ใหญ่บ้าน
10 บ้านสันป่าสัก นายวรรณ์      ใจชื่น ผู้ใหญ่บ้าน
11 บ้านปล้องน้ำล้อม นายพุธ  วิชาเร็ว ผู้ใหญ่บ้าน

 

จำนวนครัวเรือนและประชากร

ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
 

หมู่  
ชื่อหมู่บ้าน
ณ  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2563
ครัวเรือน ประชากร
ชาย หญิง รวม
3 บ้านปล้องใต้ 304 394 413 807
4 บ้านปล้องเหนือ 169 267 264 531
5 บ้านปล้องตลาด 331 356 377 733
7 บ้านปล้องกลาง 315 391 411 802
10 บ้านสันป่าสัก 170 222 231 453
11 บ้านปล้องน้ำล้อม 302 332 377 709
รวม 1,591 1,962 2,073 4,035

 


ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น ได้แก่ โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล งบประมาณ

                             
                                                               การเมืองการบริหาร

           
                    การบริหารการเมืองท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล  และมีโครงสร้างของเทศบาลตำบล ประกอบด้วย 2 ฝ่าย

(1) สภาเทศบาลตำบลบ้านปล้องมีฐานะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ  มีสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง จำนวน 12 คน
(2) ฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  มีนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน รองนายกเทศมนตรี จำนวน  2 คน เลขานุการนายกเทศมนตรี 1 คน และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี   จำนวน 1 คน รวมเป็นจำนวน 5 คน


                                                                          จำนวนบุคลากร
                      

บุคลากร ปี 2563 ปี 2564
คณะผู้บริหารท้องถิ่น 5 5
สมาชิกสภาท้องถิ่น 9 12
พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง 38 39

 

                                                              รายได้ของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง

                                         งบประมาณเทศบาลตำบลบ้านปล้อง   อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
 

ายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
รายรับ 40,735,445.57 43,504,132.34 41,822,759.02
รายจ่าย 33,472,679.77 35,981,559.69 37,007,482.73
รวมรายรับสูงกว่ารายจ่าย 7,262,765.80 7,522,572.65 4,815,276.29