เทศบาลตำบล บ้านปล้อง
เลขท 999 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57230
โทรศัพท์ : 053-954278  แฟกซ์ : 053-954278  E-mail : info.banplong@gmail.com