นายสุริยัน  ไชยคำ
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านปล้อง
           082-6239553

        นายสมบูรณ์ เรืองบุญ
   ปลัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
             081-9804119
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/11/2020
ปรับปรุง 20/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 54271
Page Views 355004
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


“ ประชาชนมีส่วนร่วมการพัฒนา ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ ควบคู่การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล”

 

พันธกิจ
 

๑. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ ให้สะดวก ปลอดภัย และเป็นระเบียบเรียบร้อย

๒. กระจายโอกาสทางการศึกษา

๓. แก้ไขปัญหาความยากจน ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พัฒนากลุ่มอาชีพ กระจายรายได้สู่ชุมชน และแนวทาง            เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร สร้างแหล่งงาน

๔. ส่งเสริมโครงสร้างทางสังคม พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ คุณธรรม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๕. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม

๖. ส่งเสริมและสนับสนุนงานสาธารณสุขของชุมชน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

๗. ส่งเสริมแนวทางการบริหารจัดการที่ดีให้มีประสิทธิภาพ