นายสุริยัน  ไชยคำ
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านปล้อง
           082-6239553

        นายสมบูรณ์ เรืองบุญ
   ปลัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
             081-9804119
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/11/2020
ปรับปรุง 20/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 54257
Page Views 354990
 
คู่มือประชาชน
Adobe Acrobat Document คู่มือสำหรับประชาชน - การรับชำระภาษีป้าย   ขนาดไฟล์ 138.57 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือสำหรับประชาชน - การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ   ขนาดไฟล์ 166.56 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือสำหรับประชาชน - การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21   ขนาดไฟล์ 166.34 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือสำหรับประชาชน - การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อ   ขนาดไฟล์ 139.45 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือสำหรับประชาชน - การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา   ขนาดไฟล์ 133.52 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือสำหรับประชาชน - การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร   ขนาดไฟล์ 148.58 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือสำหรับประชาชน - งานทะเบียนราษฎร (ขั้นตอนการแจ้งเกิด การแจ้งย้าย การแจ้งตาย เป็นต้น)   ขนาดไฟล์ 65.13 KB
Adobe Acrobat Document แบบคำขอขึ้นทะเบียนพิการ   ขนาดไฟล์ 153.36 KB
Adobe Acrobat Document แบบคำขอมีบัตรคนพิการ (แบบใหม่)   ขนาดไฟล์ 129.49 KB
Adobe Acrobat Document แบบฟอร์มร้องทุกข์ร้องเรียน   ขนาดไฟล์ 50.46 KB
Adobe Acrobat Document ใบคำขอลงทะเบียน 2565   ขนาดไฟล์ 74.57 KB
Adobe Acrobat Document บัญชีรายละเอียดคำขอจดและเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์   ขนาดไฟล์ 201.55 KB
Adobe Acrobat Document แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ แบบ ทพ.   ขนาดไฟล์ 255.77 KB
Adobe Acrobat Document หนังสือมอบอำนาจ ขอจดทะเบียนพาณิชย์   ขนาดไฟล์ 186.35 KB
Adobe Acrobat Document แบบคำร้องขอจดทะเบียนพาณิชย์   ขนาดไฟล์ 180.04 KB
Adobe Acrobat Document แบบคำขอตรวจค้นเอกสาร/รับรองสำเนาเอกสาร/ใบแทน (ทะเบียนพาณิชย์)   ขนาดไฟล์ 51.5 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน   ขนาดไฟล์ 212.26 KB
Adobe Acrobat Document แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร   ขนาดไฟล์ 81.73 KB
Adobe Acrobat Document แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่อง ร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   ขนาดไฟล์ 165.99 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือสำหรับประชาชน-การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร   ขนาดไฟล์ 148.9 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือสำหรับประชาชน-การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร   ขนาดไฟล์ 130.69 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือสำหรับประชาชน-การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ   ขนาดไฟล์ 136.19 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือสำหรับประชาชน-การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน   ขนาดไฟล์ 130.5 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือสำหรับประชาชน-การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด   ขนาดไฟล์ 150.23 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือสำหรับประชาชน-การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด   ขนาดไฟล์ 150.62 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือสำหรับประชาชน-การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ   ขนาดไฟล์ 144.55 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือสำหรับประชาชน-การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ   ขนาดไฟล์ 147.17 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือสำหรับประชาชน-การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   ขนาดไฟล์ 157.01 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือสำหรับประชาชน-การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   ขนาดไฟล์ 156.18 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือสำหรับประชาชน-การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ   ขนาดไฟล์ 153.56 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือสำหรับประชาชน-การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ   ขนาดไฟล์ 153.96 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือสำหรับประชาชน-การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   ขนาดไฟล์ 151.56 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือสำหรับประชาชน-การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า   ขนาดไฟล์ 156.19 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือสำหรับประชาชน-.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ   ขนาดไฟล์ 159.27 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือสำหรับประชาชน-การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32   ขนาดไฟล์ 142.68 KB