Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง มี 6 ยุทธศาสตร์ และมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และการบริการสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนา

     1.  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
     2. การส่งเสริมการสร้างสุขภาวะ และการเข้าถึงบริการสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา

     1.    การก่อสร้าง / ปรับปรุง สภาพถนน และทางระบายน้ำ
​     2.    การก่อสร้าง / ปรับปรุงแหล่งน้ำ และระบบประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค
​     3.    การก่อสร้าง / ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ และการบูรณาการการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจในชุมชน
แนวทางการพัฒนา

​     1.    การส่งเสริมอาชีพหลักและอาชีพเสริม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
​     2.    การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสินค้าเกษตร และสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการนันทนาการ
แนวทางการพัฒนา

​     1.    การส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา  และตามอัธยาศัย
​     2.    ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น  และนันทนาการ ของคนในชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา

​     1.    การเสริมสร้างประสิทธิภาพและการสร้างจิตสำนึกเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร และองค์กร
​     2.    การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และความมั่นคงของประชาชน
แนวทางการพัฒนา

​     1.    การปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการปัญหาขยะในชุมชน
​     2.    การพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังสาธารณะภัย และป้องกันภัยในชุมชน
​     3.    การแก้ไขปัญหายาเสพติดสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปล้อง

ที่ตั้ง : เลขที่ 999 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57230 
โทรศัพท์ :
053-954278  แฟกซ์ : 053-954278  E-mail : admin@banplong.go.th

www.banplong.go.th