Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์
“ ประชาชนมีส่วนร่วมการพัฒนา ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ ควบคู่การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล”

พันธกิจ
        ๑.  พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ ให้สะดวก ปลอดภัย และเป็นระเบียบเรียบร้อย
        ๒.  กระจายโอกาสทางการศึกษา
        ๓.  แก้ไขปัญหาความยากจน ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พัฒนากลุ่มอาชีพ กระจายรายได้สู่ชุมชน และแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร สร้างแหล่งงาน
        ๔.  ส่งเสริมโครงสร้างทางสังคม พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ คุณธรรม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
        ๕.  การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
        ๖.  ส่งเสริมและสนับสนุนงานสาธารณสุขของชุมชน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
        ๗.  ส่งเสริมแนวทางการบริหารจัดการที่ดีให้มีประสิทธิภาพ

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
        ๑. มีการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
        ๒. มีการดูแลสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง
        ๓. ให้บริการด้านสาธารณะสุขครบวงจร
        4. ดูแลสิ่งแวดล้อมที่ที่กฎหมายกำหนด
        5. จัดระเบียบชุมชนตามผังเมือง
        6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานครอบคลุม
        7. ส่งเสริมการท่องเที่ยว กีฬา
        8. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
        9. บริหารจัดการด้วยความรวดเร็วสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปล้อง

ที่ตั้ง : เลขที่ 999 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57230 
โทรศัพท์ :
053-954278  แฟกซ์ : 053-954278  E-mail : admin@banplong.go.th

www.banplong.go.th