[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by เทศบาลตำบลยางฮอม
  

ชื่อ : นายบรรชา แสงสุวรรณ
ตำแหน่ง : นายกเทศมนตรี
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายกิติชาติ บุญเชื้อ
ตำแหน่ง : รองนายกเทศมนตรี
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสุริยัน ไชยคำ
ตำแหน่ง : รองนายกเทศมนตรี
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายทอง เขตรักษา
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : น.ส.ธนัฏฐา แก้วกองมูล
ตำแหน่ง : เลขานุการนายกเทศมนตรี
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายบุญธรรม ปงใจ
ตำแหน่ง : ประธานสภา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายเริ่ม สุวพงษ์
ตำแหน่ง : รองประธานสภา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายบุญชัย ยั่วยวน
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา เขต 1
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : น.ส.รัตนาภรณ์ สุขสำราญ
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา เขต 1
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายมนตรี คำพลอย
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา เขต 1
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายอมรินทร์ ยั่วยวน
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา เขต 1
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายอุทัย แสงแก้ว
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา เขต 1
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : น.ส.ฐิติชญาณ์ จุใจ
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา เขต 2
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางวิชญา ไชยคำ
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา เขต 2
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายเกียรติ อุตุภรณ์
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา เขต 2
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายเทียน ตีะอุด
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา เขต 2
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : สมาชิกสภา
3 : สำนักปลัด
4 : กองคลัง
5 : กองช่าง
6 : กองการศึกษา
7 : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
8 : ตรวจสอบภายใน
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปล้อง | www.banplong.go.th
เลขท
999 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57230
โทรศัพท์ : 053-954278  แฟกซ์ : 053-954278  E-mail : info.banplong@gmail.com