[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by เทศบาลตำบลยางฮอม
แผนผังหน่วยงาน
เธชเธกเธฒเธŠเธดเธเธชเธ เธฒ
Click ดูประวัติ
นายบุญธรรม ปงใจ
ประธานสภา
Click ดูประวัติ
นายเริ่ม สุวพงษ์
รองประธานสภา
Click ดูประวัติ
นายบุญชัย ยั่วยวน
สมาชิกสภา เขต 1
Click ดูประวัติ
น.ส.รัตนาภรณ์ สุขสำราญ
สมาชิกสภา เขต 1
Click ดูประวัติ
นายมนตรี คำพลอย
สมาชิกสภา เขต 1
Click ดูประวัติ
นายอมรินทร์ ยั่วยวน
สมาชิกสภา เขต 1
Click ดูประวัติ
นายอุทัย แสงแก้ว
สมาชิกสภา เขต 1
Click ดูประวัติ
น.ส.ฐิติชญาณ์ จุใจ
สมาชิกสภา เขต 2
Click ดูประวัติ
นางวิชญา ไชยคำ
สมาชิกสภา เขต 2
Click ดูประวัติ
นายเกียรติ อุตุภรณ์
สมาชิกสภา เขต 2
Click ดูประวัติ
นายเทียน ตีะอุด
สมาชิกสภา เขต 2
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : สมาชิกสภา
3 : สำนักปลัด
4 : กองคลัง
5 : กองช่าง
6 : กองการศึกษา
7 : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
8 : ตรวจสอบภายใน
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปล้อง | www.banplong.go.th
เลขท
999 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57230
โทรศัพท์ : 053-954278  แฟกซ์ : 053-954278  E-mail : info.banplong@gmail.com